Identificació de titular

Per a complir amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

• Titular: Concepció Boix Arimany

• Direcció: C / Nou 104 · 08570 Torelló (Barcelona)

• Contacte: hola@artfloralcanremolins.com

• Telèfon de contacte: 938590734.

• NIF: 33947584K.

Acceptació de les condicions generals

L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació de les presents condicions generals i de les que, en qualsevol moment, pugui establir FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS. En conseqüència, serà responsabilitat de l’usuari la lectura de les condicions generals d’ús vigents en cada moment.

La utilització de determinats serveis implicarà així mateix l’acceptació, sense reserva, de les normes particulars o instruccions que FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS pogués establir amb caràcter específic, substitutiu o complementari a el de les presents condicions generals.

Les condicions d’ús d’aquest lloc web tenen caràcter indefinit.

FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar el seu contingut.

Condicions d’ús del lloc web

Ús d’aquest lloc web, els seus continguts i serveis

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web i els seus serveis i continguts de forma correcta i lícita, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els usos generalment acceptats.

L’usuari no realitzarà accions que puguin causar danys a les pàgines web d’aquest lloc o que puguin inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar de qualsevol manera. Tampoc durà a terme cap activitat que pugui impedir als altres usuaris la normal utilització o gaudi del lloc web.

Queden prohibits els següents actes en relació amb els continguts d’aquest lloc web:

• La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.

• La vulneració dels drets de FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS o dels seus legítims titulars sobre aquests continguts

• La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, tret que es compti amb l’autorització per escrit de FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS.

• Qualsevol intent d’obtenir els continguts de l’Web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici a la Web de FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS. Drets de propietat intel·lectual i industrial FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS és titular dels drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web.

FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS també és titular dels drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge sobre els continguts disponibles en aquest lloc web, o compte amb l’autorització necessària per a la seva utilització. L’accés, navegació i ús d’aquest lloc web per l’usuari no implica en cap cas renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial per part de FLORISTERIA FRESIA dels esmentats drets.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor ( “copyright”) i qualsevol altra dada d’identificació dels drets de FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció , les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació o d’identificació que poguessin formar part dels continguts. Igualment queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en la pàgina web per a propòsits publicitaris o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS o, si escau, de l’titular dels drets que correspongui.

El nom FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS i el corresponent logo és marca registrada i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de la seva exclusiva responsabilitat.

Responsabilitats de el propietari de la pàgina web FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se per:

• la no disponibilitat, manteniment i funcionament de la pàgina web o dels seus serveis o continguts;

• la manca d’utilitat, adequació o validesa de la pàgina web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris;

• qualsevol ús dels continguts per part dels usuaris, i especialment els usos il·lícits, negligents, fraudulents o contraris a les presents condicions generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats i a l’ordre públic;

• Responsabilitat de l’usuari L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes per FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS.

Les opinions, continguts i, en general, totes les activitats realitzades per l’usuari, són de la seva exclusiva responsabilitat, sense que es pugui responsabilitzar FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquestes activitats alienes a la seva voluntat i sense que aquesta tingui un coneixement efectiu de les mateixes.

DIversos enllaços que el conduiran a pàgines web independents a FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS. La seva única finalitat és la de facilitar i animar l’accés a altres serveis o fonts d’informació a Internet. FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS no es fa responsable dels continguts als quals s’accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l’ús que se’n faci, ni de la seva disponibilitat tècnica. L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS estarà sotmès a les següents condicions:

• No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis o continguts que formen part de FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS.

• No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS i els seus serveis.

• Queda prohibida la utilització de tècniques de “deep linking” que generin confusió en l’usuari, com per exemple el “framing”, i / o suposin un aprofitament indegut o il·lícit de la reputació de FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS, o els seus continguts i serveis.

Modificació i finalització de serveis FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS es reserva el dret a modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels serveis o continguts de FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS, en tot o en part, en qualsevol moment, i sense necessitat de preavís als usuaris del lloc web. Comunicacions per escrit i notificacions La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit.

A l’usar el lloc web FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS, vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres es realitzen per via electrònica. A efectes contractuals, Vostè consenteix a utilitzar el correu electrònic com a mitjà de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d’enviar preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D’acord amb el que s’ha disposat i llevat que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l’e-mail o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar una comanda.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions. Jurisdicció Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

Tota qüestió litigiosa que incumbeixi als serveis prestats a través d’aquest lloc web serà resolta a través dels jutjats i tribunals corresponents de conformitat amb la legislació espanyola.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions. Jurisdicció Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

Tota qüestió litigiosa que incumbeixi als serveis prestats a través d’aquest lloc web serà resolta a través dels jutjats i tribunals corresponents de conformitat amb la legislació espanyola.