Explicar el procés de compra.

Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procés de compra en línia fins al pagament. Un cop completat l’anterior procés, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (la “Confirmació de Comanda”).

Disponibilitat

FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS farà tot el possible per complir la disponibilitat establerta per a cada producte, si es produeixen dificultats en quant al seu subministrament per causes alienes a el client, si ho desitja, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués vostè haver abonat.

Lliurament

FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que vostè assenya-li al formulari de comanda o realitzar els serveis contractats, en els terminis establerts a la nostre web.

No es lliuraràn comandes en apartats postals.

Per tal d’optimitzar el lliurament, li agraïm que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada dins l’horari laboral habitual.

En cas d’absència del destinatari en el moment del lliurament, el transportista deixarà un avís indicant com procedir per concertar una nova entrega. Si no fos possible deixar l’avís, el transportista intentarà contactar amb vostè per via telefònica. Si no fos possible establir contacte per aquesta última via, li enviarem a vostè un correu electrònic a l’adreça que ens hagi facilitat en el procés de compra indicant-li el telèfon del transportista perquè pugui vostè concertar lliurament.

FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS es reserva el dret de variar el tipus d’enviament i la companyia per la qual s’efectua sempre que aquest canvi no suposi un perjudici manifest per al client.

Els ports derivats de les trameses dels articles adquirits quedaran reflectits en el moment final de la compra i dependran de la destinació. Consulteu l’apartat despeses d’enviament per a més informació.

Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” del producte o servei en el moment de signar la recepció de la mateixa o la realització d’el servei.

Despeses d’enviament

Per a l’enviament de productes, s’estableixen les següents despeses d’enviament:

INCLOURE TAULA AMB DESPESES D’ENVIAMENT

Les despeses de duana, IVA o IGIC estan inclosos en el preu.

Terminis de Lliurament

Per a l’enviament de productes, s’estableixen els següents Terminis de Lliurament:

Terminis de Lliurament

Per a l’enviament de productes, s’estableixen els següents Terminis de Lliurament:

INCLOURE TAULA AMB TERMINIS DE LLIURAMENT:

Aquests temps de trànsit seran entesos com a dies laborables (dilluns a divendres no festius).

Retirada de productes de la venda Reservat el dret de retirar qualsevol Producte del nostre lloc web en qualsevol moment i / o a treure o modificar qualsevol contingut d’aquest.

No serem responsables davant vostè o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte del nostre lloc web FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS.

Preus.

Els preus dels productes seran els publicats en FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS en cada moment. Aquests preus inclouen l’IVA en vigor.

FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data. Si es produeixen incidències quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, s’informarà immediatament a el client i es procedirà a l’reemborsament de qualsevol quantitat que hagués pogut haver abonat en el pagament. El pagament de les comandes es pot efectuar utilitzant els següents modalitats: • Targeta Visa®, Mastercard® • Paypal • Transferència Bancària • Xec

 

FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament, podent crear noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari / client de FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS pugui realitzar reclamacions per aquest motiu. No obstant això si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzat, des de FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint-li la opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

El càrrec a la targeta es realitza en temps real a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat a el procés de pagament FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS utilitza sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primer ordre.

FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client i adoptar les mesures que consideri oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) per garantir el compliment de les presents condicions.

Cancel·lacions i devolucions

Cancel·lacions

El Client podrà sol·licitar la cancel·lació de qualsevol demanat que no hagi estat encara enviat. Si la comanda ja ha estat enviat, la sol·licitud de cancel·lació serà considerada com un desistiment i s’ha d’ajustar al que estableix l’apartat “Dret de desistiment”.

L’empresa accepta la cancel·lació de comandes a través del Servei d’Atenció a l’Client bé per correu electrònic enviat a hola@artfloralcanremolins.com Dret de desistiment Tots els productes comprats en FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS podran ser retornats i reemborsats, sempre que vostè ens comuniqui la seva intenció de retornar el / s producte / s adquirit / s dins d’un termini màxim de 14 dies hàbils comptats des de la data de lliurament dels productes i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat.

El client pot exercir el seu dret de desistiment mitjançant comunicació escrita a l’email d’atenció a client hola@artfloralcanremolins.com.

FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits: 1. El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar. 2. L’enviament s’ha de fer servir la mateixa caixa protectora en què ha estat rebut per protegir el producte.

Per al supòsit que no es pugui fer amb la caixa protectora amb la qual es va lliurar, el client haurà de tornar en una caixa protectora per tal que el producte arribi a el magatzem de FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS amb les màximes garanties possibles. 3.

S´ha d´incloure una copia de l´albarà d´entrega dintre de el paquet, on a més es marquin els productes retornats. Després d’examinar els articles retornats li comunicarem si té dret a la devolució total de les quantitats abonades. La devolució s’efectuarà el més aviat possible.

El reemborsament s’efectuarà en la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar per pagar la compra o mitjançant transferència bancària. No és procedent el canvi o devolució d’aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en què els va rebre, o que hagin estat consumits totalment o parcialment. Aquesta disposició no afecta els drets reconeguts a l’consumidor per la legislació.

Devolucions de productes defectuosos En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta al que estipula el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte o escrivint a hola@artfloralcanremolins.com facilitant les dades de el producte així com de el mal que pateix.

En alguns casos podrem sol·licitar-li que ens envieu una fotografia dels desperfectes. Un cop rebuda la notificació a hola@artfloralcanremolins.com posarem en contacte amb vostè per informar-li sobre com ha de procedir. En el cas de devolucions parcials (és a dir, aquelles en les que es retornin articles que van ser adquirits en una comanda juntament amb altres productes) únicament es reemborsarà el preu dels articles retornats.

Garantia dels productes D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de l’16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, on la Llei es refereix a la “naturalesa de el bé” com a factor corrector de la regulació general o com a criteri interpretatiu.

FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS respon de les faltes de conformitat que es manifestin en els productes fins a un termini màxim de 2 anys o fins a la seva data de caducitat establerta per a cada producte, la que sigui menor. En el cas de manca de conformitat, s’ha d’informar immediatament des del moment que tingui coneixement d’ella, enviant un correu electrònic a info@artfloralcanremolins.com indicant les seves dades, el nombre de la seva factura de compra i l’anomalia detectada. En el cas d’existir un defecte de en els productes venuts,

FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS es farà responsable dels costos de devolució. Per a qualsevol pregunta o sol·licitud d’informació, pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció a l’Client bé per correu electrònic a hola@artfloralcanremolins.com.

Atenció a l’Client Per a qualsevol dubte, suggeriment, reclamació o consulta sobre la botiga en línia, pot dirigir-se a el Servei d’Atenció a client a través de l’correu electrònic fresia@fresiamataro.com i també trucant a al telèfon 93 8590734.

FLORISTERIA ART FLORAL CAN REMOLINS atendrà la seva sol·licitud al més aviat possible i, en tot cas, abans de el termini d’un mes. En cas que la seva sol·licitud no sigui resolta satisfactòriament, podrà acudir als jutjats i tribunals que s’indiquen a continuació.

Llei Aplicable i jurisdicció Les presents Condicions Generals de Compra estan sotmeses a la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari.